Bevisupptagning (omarbetning)

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Estland

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

När det gäller mål och ärenden som rör arv är det i Estland en estnisk notarie som är den "domstol" som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning) (omarbetning).

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Distriktsdomstolar.

Artikel 4 - Centralt organ

Den centrala enhet som aves i artikel 4 i förordning (EU) 2020/1783 är justitieministeriet (Justiitsministeerium).

Kontaktuppgifter:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estland

Tfn: (+372) 620 8183

Fax: (+372) 620 8109

E-post:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Vad gäller artikel 6 i förordningen godtar Estland formulär ifyllda på både estniska och engelska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan skickas in via post, fax och e-post.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Den centrala enhet som aves i artikel 4.3 i förordningen är justitieministeriet. Justitieministeriet är utsedd som den myndighet som har behörighet att avgöra huruvida en framställning som görs enligt artikel 19 i förordningen ska godtas eller avslås.

Kontaktuppgifter:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estland

Tfn: (+372) 620 8183

Fax: (+372) 620 8109

E-post:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

  • Avtal mellan Estland och Polen om rättshjälp och rättsförhållanden i civil-, arbets- och straffrättsliga ärenden.
  • Avtal mellan Lettland, Estland och Litauen om rättshjälp och rättsförhållanden.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 14/11/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.