Bevisupptagning (omarbetning)

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Finland

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Finland har inte sådana myndigheter.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Framställningar tas emot av tingsrätterna.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 4 - Centralt organ

Justitieministeriet är det centralorgan som avses i artikel 4.1 i förordningen. Dess jurisdiktion omfattar hela Finland. Som centralorgan utses justitieministeriet till den behöriga myndighet som avses i artikel 4.3 i förordningen och som ansvarar för att fatta beslut om framställningar som görs enligt artikel 19. Kontaktuppgifter:

Besöksadress:

Justitieministeriet

Södra Esplanaden 10,

FIN-00130 Helsingfors

Postadress:

Justitieministeriet

PL 25

FIN-00023 Statsrådet

Tfn: (358-9) 16 06 76 28

Fax: Tfn (358-9) 16 06 75 24

E-postadress: central.authority.om@gov.fi

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Godkända språk: Finska, svenska, engelska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan sändas in via post, fax eller e-post.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Justitieministeriet

Besöksadress:

Södra Esplanaden 10,

FIN-00130 Helsingfors

Postadress:

PL 25

FIN-00023 Statsrådet

Tfn: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-postadress: central.authority.om@gov.fi

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ej tillämpligt.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 28/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.