Bevisupptagning (omarbetning)

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Domaren är ensam behörig att på begäran av parterna eller på eget initiativ framställa en begäran om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur för att utföra eller låta utföra de rättsliga handlingar han eller hon anser vara nödvändiga.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Distriktsdomstolarna (tribunaux judiciaires) har exklusiv behörighet att verkställa begäranden om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Den domstol inom vars domkrets framställningen om bevisupptagning ska verkställas har territoriell behörighet.

Behörig domstol och kontaktuppgifterna till denna går att hitta med hjälp av den europeiska civilrättsliga atlasen på e-juridikportalen.

Artikel 4 - Centralt organ

Frankrike har valt att endast ha ett behörigt organ på nationell nivå, nämligen justitieministeriets byrå för ömsesidig rättslig hjälp, internationell privaträtt och EU-rätt (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE):

Adress:
Ministère de la Justice (justitieministeriet)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (direktoratet för civilrättsliga frågor m.m.)
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Tfn: +33 144776105
Fax: +33 144776122
E-post: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Formulär som översänds till distriktsdomstolarna eller det franska centrala organet måste vara avfattade på eller översatta till franska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan sändas till de franska domstolarna eller det franska centrala organet via post, fax eller e-post.

Om en framställning kräver eller är försedd med en stämpel eller en handskriven underskrift kan dessa ersättas av en kvalificerad elektronisk stämpel eller en kvalificerad elektronisk underskrift i den mening som avses i förordning (EU) nr 910/2014 (artikel 7.3).

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministère de la Justice (justitieministeriet)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (direktoratet för civilrättsliga frågor m.m.)
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Tfn: +33 144776105
Fax: +33 144776122
E-post: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Inga.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Inga.

Senaste uppdatering: 03/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.