Bevisupptagning (omarbetning)

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tyskland

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Inga.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Den domstol som är behörig att ta upp bevis i Tyskland – som anmodad domstol i den mening som avses i artikel 3 i förordning (EU) 2020/1783 – är distriktsdomstolen (Amtsgericht) inom vars domkrets förfarandet ska äga rum (§ 1074.1 i civilprocesslagen [Zivilprozessordnung, ZPO]).

Delstatsregeringarna får utfärda beslut (Rechtsverordnungen) om att en distriktsdomstol ska fungera som anmodad domstol i distrikt med flera distriktsdomstolar (§ 1074.2 ZPO).

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 4 - Centralt organ

Det centrala organets funktioner utövas främst på delstatsnivå.  
I varje delstat finns ett centralt organ med behörighet i den delstaten. Delstatsregeringen fastställer vilket organ som fyller denna funktion i delstaten (§ 1074.3 ZPO). I de flesta fall är delstatens centrala enhet delstatens rättsliga myndighet, en delstatsöverdomstol eller en distriktsdomstol.

Utöver de 16 centrala enheterna på delstatsnivå finns det en central enhet på federal nivå – förbundsjustitieämbetet (Bundesamt für Justiz). Vid behov bistår det federala centrala organet de behöriga myndigheterna i delstaterna (§ 1074.4 ZPO).

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Framställningar och meddelanden enligt förordningen samt ifyllda formulär enligt bilaga I till förordningen ska vara på tyska (§ 1075 ZPO).

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Ingen uppgift.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

I varje tysk delstat utförs det centrala organets funktioner av ett organ som delstatsregeringen har utsett. I regel är dessa delstaternas rättsliga myndigheter, delstatsöverdomstolar eller distriktsdomstolar i den berörda delstaten.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ingen uppgift.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ingen uppgift.

Senaste uppdatering: 08/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.