Bevisupptagning (omarbetning)

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Grekland

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

I Grekland är förstainstansdomstolar (Protodikeía) behöriga att ta upp bevis i samband med rättsliga förfaranden i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur på grundval av territoriell behörighet. Inga andra myndigheter än domstolar har utsetts.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Vid handläggning av en framställan om rättsligt bistånd har förstainstansdomstolarna som utsetts enligt artikel 2.1 allmän behörighet för bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur på grundval av territoriell behörighet.

Länk till domstolar som är behöriga enligt denna artikel, på grundval av territoriell behörighet (https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf).

Artikel 4 - Centralt organ

Det centrala organet är justitieministeriet, avdelningen för internationell privaträtt (adress: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Aten). Kontakt: Giorgios Kouvelas, tfn: +30 213 130 7529 +30 213 130 7480, e-post: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Språk som godkänns för framställningar: grekiska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Tekniska resurser för översändande av framställningar kan skilja sig åt vid domstolarna på den förteckning som avses i artikel 3.2 och även förändras över tid.

Därför rekommenderas personlig kontakt på elektronisk väg mellan behöriga vid den ansökande och den anmodade domstolen. De centrala myndigheterna kan vid behov bistå vid sådana samråd. Även kommersiella tillämpningar (t.ex. Skype) kan användas efter överenskommelse.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Centralt organ, behörig myndighet eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning: justitieministeriet, avdelningen för internationell privaträtt (adress: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Aten). Kontakt: Giorgios Kouvelas, tfn: +30 213 130 7529 +30 213 130 7480, e-post: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Denna förordning ska ha företräde framför andra bestämmelser i följande bilaterala avtal som Grekland har undertecknat:

– Konventionen mellan Grekland och Tyskland av den 11 maj 1938 om inbördes rättshjälp i privaträttsliga mål (undantagslag 1432/1938 – Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 399/1938).

– Konventionen mellan Grekland och Jugoslavien av den 18 juni 1959 om ömsesidiga rättsförhållanden, ratificerad av lagstiftningsdekret 4009/1959 (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 238/5.11.1959).

– Konventionen mellan Konungariket Grekland och Republiken Österrike om inbördes rättshjälp på privaträttens område, undertecknad i Aten den 6 december 1965 (lagstiftningsdekret 137/1969 – Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 45/1969).

– Konventionen mellan Socialistiska republiken Rumänien och Republiken Grekland om rättshjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Bukarest den 19 oktober 1972 (lagstiftningsdekret nr 429/1974 – Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 178/1974).

– Konventionen mellan Folkrepubliken Bulgarien och Republiken Grekland om rättshjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Aten den 10 april 1976 (lag nr 841/1978 – Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 228/1978).

– Konventionen mellan Folkrepubliken Ungern och Grekiska republiken om rättshjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Budapest den 8 oktober 1979 (lag 1149/1981 – Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 117/1981).

– Konventionen mellan Folkrepubliken Polen och Grekiska republiken om rättshjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Aten den 24 oktober 1979 (lag 1184/1981 – Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 198/1981).

– Konventionen mellan Grekiska republiken och Socialistiska republiken Tjeckoslovakien om rättshjälp i civil- och brottmål, som undertecknades i Aten den 22 oktober 1980 och fortfarande gäller mellan Tjeckien, Slovakien och Grekland (lag 1323/1983 – Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 8/1983).

– Konventionen mellan Republiken Cypern och Republiken Grekland om rättsligt samarbete i civil-, familje-, handels- och straffrättsliga frågor, undertecknad i Nicosia den 5 mars 1984 (lag nr 1548/1985 – Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 95/1985).

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Grekland har inte för avsikt att tillämpa det decentraliserade systemet tidigare än vad som krävs enligt denna förordning.

Senaste uppdatering: 08/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.