Bevisupptagning (omarbetning)

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Ungern

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Notarier (vad gäller arv och betalningsförelägganden) och förmyndarskapsmyndigheten (förfaranden avseende föräldraansvar).

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Den domstol som är behörig att bevilja rättshjälp vid bevisupptagning är distriktsdomstolen (i Budapest den centrala distriktsdomstolen i Buda [Budai Központi Kerületi Bíróság]) i vars domkrets

a) den person som ska höras har sin hemvist eller varaktiga vistelseort i Ungern,

b) synföremålet finns, eller

c) det är mest praktiskt att genomföra bevisupptagningen, särskilt om flera av de personer som ska höras har sin hemvist eller varaktiga vistelseort där och/eller om flera synföremål omfattas av flera domstolars behörighet.

Artikel 4 - Centralt organ

Det centrala organ som avses i artikel 4.1 är justitieministeriet:

Igazságügyi Minisztérium (justitieministeriet)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (avdelningen för internationell privaträtt)

Adress: Nádor utca 22, HU-1051 Budapest

Postadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Tfn: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-post: nmfo@im.gov.hu

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Ungerska, engelska och tyska godtas.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan sändas till domstolen per post, fax eller e-post.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Det centrala organ som avses i artikel 4.3 och artikel 19 är justitieministeriet:

Igazságügyi Minisztérium (justitieministeriet)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (avdelningen för internationell privaträtt)

Adress: Nádor utca 22, HU-1051 Budapest

Postadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Tfn: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-post: nmfo@im.gov.hu

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ungern har inga sådana överenskommelser med andra medlemsstater.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 02/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.