Bevisupptagning (omarbetning)

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Irland

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Inga.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

District Court 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tfn: +353 (0)1 888 6152

Fax: +353 (0)1 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kontaktperson: Maeve Foley

Territoriell behörighet: nationell

Artikel 4 - Centralt organ

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tfn: +353 (0)1 888 6152

Fax: +353 (0)1 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kontaktperson: Maeve Foley

Territoriell behörighet: nationell

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Formulären måste fyllas i på iriska eller engelska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan skickas per post, fax eller e-post.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

1. Grevskapsdomstolen (Circuit Court) är behörig att ta upp bevis efter en framställning där artikel 1.1 a i rådets förordning är tillämplig.

2. Med beaktande av punkt 3 ska grevskapsdomstolens behörighet enligt punkt 1 utövas av domstolssekreteraren (county registrar) för det grevskap eller område med lokal myndighet där vittnet som ska höras har sin hemvist eller utövar sitt yrke, näringsverksamhet, affärsverksamhet eller annan verksamhet.

3. Om en framställning avser fler än ett vittne och punkt 2 därmed skulle innebära att domstolssekreterare för flera grevskap eller områden blir skyldiga att ta upp bevis ska den behörighet som grevskapsdomstolen tilldelas enligt punkt 1 vad avser upptagning av bevis från vart och ett av dessa vittnen utövas av en domstolssekreterare som utses av direktören för domstolstjänsten (Courts Service), eller en medarbetare vid domstolstjänsten som direktören bemyndigar för detta ändamål.

4. Domstolstjänsten har utsetts till landets centrala organ för de syften som avses i artiklarna 4 och 19 i rådets förordning.

Kontaktuppgifter finns nedan.

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tfn: +353 (0)1 888 6152

Fax: +353 (0)1 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kontaktperson: Maeve Foley

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15–24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tfn: +353 (0)1 888 6066/6070

Fax: direktanknytning (353-01) 888 60 63.

Kontaktperson: Treena Hever

E-postadress: CDDirectorate@courts.ie

Superior Courts Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15–24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Kontaktperson: Natasha Whyte

E-postadress: superiorcourtsoperations@courts.ie

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Inga.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 17/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.