Bevisupptagning (omarbetning)

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Italien

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Inga.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Allmänna domstolar (tribunali ordinari).

Artikel 4 - Centralt organ

JUSTITIEMINISTERIET (Ministero della Giustizia)

Avdelningen för rättsliga frågor (Dipartimento Affari di Giustizia)

Generaldirektoratet för internationella ärenden och rättsligt samarbete (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria)

Kontor I – Internationellt rättsligt samarbete (Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale)

Tfn: +39 06 6885 2633

E-post: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 – 00186 Rom

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Italienska eller den begärande statens språk, om det åtföljs av en översättning till italienska, bestyrkt av en offentlig myndighet eller översättare.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Reguljär post.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

JUSTITIEMINISTERIET

Avdelningen för rättsliga frågor

Generaldirektoratet för internationella ärenden och rättsligt samarbete

Kontor I – Internationellt rättsligt samarbete

Tfn: +39 06 6885 2633

E-post: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 – 00186 Rom

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Italien har inte för avsikt att använda detta alternativ, eftersom landet anser att bestämmelserna i förordning (EU) 2020/1783 är lämpliga och tillräckliga.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ingen för närvarande.

Senaste uppdatering: 28/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.