Bevisupptagning (omarbetning)

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Litauen

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Enligt Litauens nationella lagstiftning är endast litauiska domstolar behöriga att ta upp bevis i samband med rättsliga förfaranden i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Anmodade domstolar är förstainstansdomstolarna:

– distriktsdomstolar och, i de fall som anges i lag, regionala domstolar.

Tvistemål som kan prövas av regionala domstolar

Regionala domstolar prövar, som domstolar i första instans, tvistemål

1) där kravet överstiger 40 000 euro, förutom fall som avser familjerätt, anställningsförhållanden eller ersättning för ideell skada,

2) som avser moraliska rättsförhållanden enligt upphovsrätten,

3) som avser rättsförhållanden som följer av civila offentliga anbudsförfaranden,

4) som avser konkurs och omstrukturering, förutom fall som avser fysiska personers konkurs,

5) där en av parterna är en utländsk stat,

6) där kravet avser tvångsförsäljning av aktier (intressen, medlemsandelar),

7) där kravet avser en utredning av en juridisk persons verksamhet,

8) som avser ersättning för ekonomisk och ideell skada i strid med fastställda patienträttigheter,

9) som enligt lag prövas av regionala domstolar som dömer i första instans.

Tvistemål som endast kan prövas av regionala domstolen i Vilnius

Regionala domstolen i Vilnius är ensam behörig att som domstol i första instans pröva tvistemål

1) som rör tvister enligt den litauiska patentlagen,

2) som rör tvister enligt den litauiska varumärkeslagen,

3) som rör adoption på grundval av ansökningar från litauiska medborgare med permanent hemvist i utlandet, utländska medborgare eller statslösa personer om att adoptera en litauisk medborgare som är bosatt i Litauen, och ansökningar från personer som är stadigvarande bosatta i Litauen om att adoptera en litauisk medborgare som är bosatt i utlandet,

4) som enligt tillämplig lagstiftning endast prövas av regionala domstolen i Vilnius som förstainstansdomstol.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

Artikel 4 - Centralt organ

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Litauens justitieministerium)

Gedimino pr. 30

LT-01104 Vilnius

Tfn: + 370 600 38904

Fax: +370 5 262 59 40

E-post: rastine@tm.lt

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Litauen godtar formulär som är ifyllda på litauiska eller på engelska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Om översändande inte är möjligt på grund av en störning i det decentraliserade it-systemet kan framställningar och meddelanden översändas per post eller e-post.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Litauens justitieministerium)

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Tfn: + 370 600 38904

Fax: +370 5 262 59 40

E-post: rastine@tm.lt

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Litauen har inte ingått några avtal eller överenskommelser med medlemsstater för att ytterligare underlätta bevisupptagning enligt vad som anges i artikel 29.2.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 09/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.