Bevisupptagning (omarbetning)

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Luxemburg

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

I Luxemburg är det endast de rättsliga myndigheterna som är behöriga att samla in bevis för rättsliga förfaranden i privaträttsliga ärenden.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Följande länk ger tillgång till kontaktuppgifter till de domstolar som är behöriga på privaträttens område:

Juridictions judiciaires - Organisation de la justice - La Justice - Luxembourg (public.lu).

Artikel 4 - Centralt organ

Centralorganet är

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxemburg
Telefon: (+352) 47 59 81-2329
Fax: (+352) 47 05 50
E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

I Luxemburg kan framställningsformuläret fyllas i på såväl tyska som franska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Metoder för översändande som godtas i Luxemburg:

  • post
  • fax.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Centralorganet är

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxemburg
Telefon: (+352) 47 59 81-2329
Fax: (+352) 47 05 50
E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

  • Konventionen av den 17 mars 1972 mellan Storhertigdömet Luxemburg och Republiken Österrike, samt Haagkonventionen av den 1 mars 1954 om civilrättsliga förfaranden.
  • Skriftväxlingen av den 23 juli 1956 mellan Frankrike och Luxemburg om översändande av framställning om rättslig hjälp.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 14/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.