Bevisupptagning (omarbetning)

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Malta

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

-

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

1. First Hall of the Civil Court, som är en allmän domstol som behandlar alla tvistemål och handelsrättsliga mål som inte ska dömas eller avgöras av någon annan domstol enligt särskild lagbestämmelse. First Hall of the Civil Court har även behörighet att pröva lagenligheten i förvaltningsbeslut, ärenden som gäller mänskliga rättigheter, ansökningar som rör ärenden där värde inte går att fastställa och sakrättsliga frågor.

2. Civil Court (Commercial Section), som har särskild behörighet i handelsrättsliga ärenden.

3. Civil Court (Family Section), som har särskild behörighet i familjeärenden.

4. Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section), som har särskild behörighet i ärenden som rör frivillig rättsvård. Denna domstols uppgift är att skydda personer som inte själva kan hävda sina rättigheter och intressen.

5. Civil Court (Asset Recovery Section), som har särskild behörighet att pröva talan som rör sakrätt i syfte att återvinna tillgångar som härrör från brott och konfiskera egendom trots frånvaro av fällande dom från staten eller statligt organ.

6. Court of Magistrates (Malta), som har särskild behörighet att pröva tvistemål där krav som inte överstiger 15 000 euro riktas mot privatpersoner som är bosatta, eller som stadigvarande vistas, på ön Malta.

7. Court of Magistrates (Gozo) (Superior Jurisdiction), som har särskild behörighet att pröva alla ärenden som rör privatpersoner som är bosatta, eller som stadigvarande vistas, på öarna Gozo eller Comino och som annars skulle ha prövats av First Hall of the Civil Court (Family Section) eller Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section).

8. (Gozo) (Inferior Jurisdiction), som har särskild behörighet att pröva tvistemål där krav som inte överstiger 15 000 euro riktas mot privatpersoner som är bosatta eller som stadigvarande vistas på öarna Gozo eller Comino.

9. Small Claims Tribunal, som har särskild behörighet att pröva alla ärenden som rör penningfordringar som inte överstiger 5 000 euro.

Artikel 4 - Centralt organ

Office of the State Advocate

16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311, Malta

Tfn: (+356) 22265000

E-post: info@stateadvocate.mt

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Engelska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Per rekommenderat brev.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Maltas domstolar (Courts of Justice) är behöriga myndigheter för direkt bevisupptagning.

Adress: Courts of Justice of Malta

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112, Malta

E-post: info.courts@courtservices.mt

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

-

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 15/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.