Bevisupptagning (omarbetning)

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Nederländerna

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga domstolar i Nederländerna när det gäller denna artikel.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Den behöriga myndighetens namn och adress:

Rechtbank ’s-Gravenhage (distriktsdomstolen i Haag)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Haag

Postbus 20302 2500 EH Haag

Tfn: +31 (0)70 362 2200

Artikel 4 - Centralt organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Namn på och adress till det centrala organ som utför de uppgifter som anges i förordningen:

Raad voor de Rechtspraak (Domstolsadministrationen)

Kneuterdijk 1 2514 EM Haag

Postbus 90613 2509 LP Haag

Tfn: +31 (0)70 361 6161

Domstolsadministrationen är det enda centrala organet och har därför befogenhet att utföra uppgifterna i samtliga fall.

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Språk som godtas för det formulär som avses i artikel 6 i förordningen är engelska och nederländska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Nederländerna godtar översändande per post. Andra möjliga förfaringssätt får fastställas genom allmänt förvaltningsbeslut.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Den behöriga myndighetens namn och adress:

Raad voor de Rechtspraak (Domstolsadministrationen)

Kneuterdijk 1 2514 EM Haag

Postbus 90613 2509 LP Haag

Tfn: +31 (0)70 361 6161

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ej tillämpligt.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ännu ej fastställt.

Senaste uppdatering: 13/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.