Bevisupptagning (omarbetning)

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Nederländerna

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga domstolar i Nederländerna när det gäller denna artikel.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Den behöriga myndighetens namn och adress:

Rechtbank ’s-Gravenhage (distriktsdomstolen i Haag)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Haag

Postbus 20302 2500 EH Haag

Tfn: +31 (0)70 362 2200

Artikel 4 - Centralt organ

Namn på och adress till det centrala organ som utför de uppgifter som anges i förordningen:

Raad voor de Rechtspraak (Domstolsadministrationen)

Kneuterdijk 1 2514 EM Haag

Postbus 90613 2509 LP Haag

Tfn: +31 (0)70 361 6161

Domstolsadministrationen är det enda centrala organet och har därför befogenhet att utföra uppgifterna i samtliga fall.

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Språk som godtas för det formulär som avses i artikel 6 i förordningen är engelska och nederländska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Nederländerna godtar översändande per post. Andra möjliga förfaringssätt får fastställas genom allmänt förvaltningsbeslut.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Den behöriga myndighetens namn och adress:

Raad voor de Rechtspraak (Domstolsadministrationen)

Kneuterdijk 1 2514 EM Haag

Postbus 90613 2509 LP Haag

Tfn: +31 (0)70 361 6161

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ej tillämpligt.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ännu ej fastställt.

Senaste uppdatering: 15/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.