Bevisupptagning (omarbetning)

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Polen

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Inga andra myndigheter än domstolarna.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

En distriktsdomstol (sąd rejonowy)

Artikel 4 - Centralt organ

Justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości), avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka).

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, tfn: +48 22 23 90 870

E-post: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Ej tillämpligt.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Handlingar kan sändes postledes.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości), avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka).

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, tfn: +48 22 23 90 870

E-post: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ej tillämpligt.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 21/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.