Bevisupptagning (omarbetning)

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Portugal

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Ej tillämpligt.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

-

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 4 - Centralt organ

Direção-Geral da Administração da Justiça (generaldirektoratet för rättskipning)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 Lissabon

Tfn: +351 217 906 500 – +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 116 – +351 211 545 100

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: https://dgaj.justica.gov.pt/

Generaldirektoratet för rättskipning har hela Portugal som ansvarsområde.

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Portugisiska och spanska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar och andra meddelanden kan tas emot via

  • post,
  • fax,
  • elektronisk överföring.

I brådskande fall går det även bra att använda

  • telegram,
  • telefon (åtföljt av en skriftlig handling),
  • andra analoga kommunikationsmedel.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Direção-Geral da Administração da Justiça (generaldirektoratet för rättskipning)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 Lissabon

Tfn: +351 217 906 500 – +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 116 – +351 211 545 100

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Avtalet mellan Republiken Portugal och Konungariket Spanien om rättsligt samarbete i straff- och civilrättsliga frågor. Se även meddelande nr 274/98 och förteckning nr 73/2000 i detta sammanhang.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 02/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.