Събиране на доказателства (преработен текст)

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Не е приложимо.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Съдът от първа инстанция, който е компетентен да събира доказателства.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 4 – Централен орган

Ministerul Justiției (Министерство на правосъдието)

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară (Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“)

Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială (Служба за международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела)

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Тел. +40 372041077 Секретариат, Факс +40 372041079, Електронна поща: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Само румънски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

По пощата или по факс.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Ministerul Justiției (Министерство на правосъдието)

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară (Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“)

Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială (Служба за международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела)

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Тел. +40 372041077 Секретариат, Факс +40 372041079

Електронна поща: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Не е приложимо.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 26/01/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.