Bevisupptagning (omarbetning)

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Ej tillämpligt.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Den distriktsdomstol inom vars domkrets bevisupptagning ska äga rum.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 4 - Centralt organ

Ministry of Justice

Directorate for International Law and Judicial Cooperation

Service for international judicial cooperation in civil and commercial matters

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tfn: +40 37204 1077 expedition, Fax: +40 37204 1079: E-post: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Endast Rumänien.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Post, fax.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministry of Justice

Directorate for International Law and Judicial Cooperation

Service for international judicial cooperation in civil and commercial matters

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tfn: +40 37204 1077 expedition, Fax: +40 37204 1079

E-post: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ej tillämpligt.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 26/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.