Bevisupptagning (omarbetning)

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Notarier är de andra myndigheter som avses i artikel 2.1 (för arvsärenden och ärenden som rör återställande av förlorade eller förstörda handlingar med rättsverkan, till exempel lagfartsbevis (konanie o umorení listiny)).

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Distriktsdomstolar (okresné súdy) eller stadsdomstolar (mestské súdy) inom vars distrikt den begärda bevisningen ska insamlas, med följande domstolar som ska anmodas enligt nedan:

– För familjerättsliga och civilrättsliga mål är behörig domstol Bratislava II stadsdomstol (Mestský súd Bratislava II) för alla distrikt i Bratislava.

– För handelsmål är behörig domstol för alla distrikt i Bratislava och för distrikten Malacky och Pezinok Bratislava III stadsdomstol (Mestský súd Bratislava III).

– För andra mål är behörig domstol Bratislava IV stadsdomstol (Mestský súd Bratislava IV) för alla distrikt i Bratislava.

Artikel 4 - Centralt organ

Slovakiens justitieministerium (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Avdelningen för internationell privaträtt (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakien

Tfn: 421 2 888 91 111

Fax: 421 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Webbplats: https://www.justice.gov.sk/

Språkkunskaper: Slovakiska, tjeckiska och engelska.

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Slovakiska och tjeckiska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

De slovakiska myndigheterna godtar skriftliga ansökningar på papper.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovakiens justitieministerium)

Odbor medzinárodného práva súkromného (avdelningen för internationell privaträtt)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakien

Tfn: (421) 2 888 91 111

Fax: (421) 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Webbplats: https://www.justice.gov.sk/

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

-

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 11/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.