Bevisupptagning (omarbetning)

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Notarier är de andra myndigheter som avses i artikel 2.1 (för arvsärenden och ärenden som rör återställande av förlorade eller förstörda handlingar med rättsverkan, till exempel lagfartsbevis (konanie o umorení listiny)).

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Distriktsdomstolar (okresné súdy).

Artikel 4 - Centralt organ

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovakiens justitieministerium)

Odbor medzinárodného práva súkromného (avdelningen för internationell privaträtt)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakien

Tfn: (421) 2 888 91 111

Fax: (421) 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Webbplats: https://www.justice.gov.sk/

Språkkunskaper: slovakiska, tjeckiska, engelska, franska

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Slovakiska och tjeckiska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Skriftligen på papper (översända per post).

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovakiens justitieministerium)

Odbor medzinárodného práva súkromného (avdelningen för internationell privaträtt)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakien

Tfn: (421) 2 888 91 111

Fax: (421) 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Webbplats: https://www.justice.gov.sk/

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

-

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 18/11/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.