Bevisupptagning (omarbetning)

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovenien

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Endast domstolarna är behöriga att ta upp bevis i samband med rättsliga förfaranden och genomförandet av denna förordning.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

De domstolar som får ta upp bevisning i enlighet med denna förordning är distriktsdomstolarna.

Artikel 4 - Centralt organ

Den centrala myndigheten för genomförande av förordningen är:

Justitieministeriet

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tfn: (+386)1 369 53 94

Fax: (+386)1 369 52 33

E-post: gp.mp@gov.si

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Formulären i bilaga I kan fyllas i på slovenska eller engelska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Om mottagandet av framställningar omfattas av artikel 7.4 i förordningen skickas handlingarna per post (inbegripet expressleverans) eller fax.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Behörig myndighet för att ta emot framställningar om direkt bevisupptagning i Slovenien är:

Justitieministeriet

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tfn: (+386)1 369 53 94

Fax: (+386)1 369 52 33

E-post: gp.mp@gov.si

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Fördraget mellan Slovenien och Kroatien om rättslig hjälp i civil- och brottmål av den 7 februari 1994.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 09/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.