Bevisupptagning (omarbetning)

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Spanien

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Ej tillämpligt.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Domare (jueces / magistrados)

Enligt det inhemska rättssystemet vidarebefordrar den myndighet som Spanien utsett till mottagande myndighet (domstolarnas kanslier och de centrala servicepunkterna (Decanatos y Servicios comunes procesales)) framställningar och meddelanden till den myndighet som är behörig att ta upp bevis.

Artikel 4 - Centralt organ

Det centrala organ som Spanien utsett är Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (undergeneraldirektoratet för internationellt rättsligt samarbete vid justitieministeriet).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

Fax: +34 913904457

E-post: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Spanien godtar framställningar och meddelanden enligt förordningen som är avfattade på spanska och portugisiska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Vad avser de för närvarande mottagningssätten kan domstolarna använda it och digitala metoder för handläggningen av framställningar och övriga meddelanden. Saknas elektroniska metoder sänds och mottas framställningar och handlingar per post.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

De domare (jueces / magistrados) vid behöriga domstolar på den ort där bevis ska tas upp ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning.

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ingen kommentar.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ingen kommentar.

Senaste uppdatering: 26/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.