Bevisupptagning (omarbetning)

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Sverige

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

N/A

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Tingsrätter

Artikel 4 - Centralt organ

Justitiedepartementet

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete

Centralmyndigheten

S-103 33 Stockholm

Tel.: + 46 8 405 45 00

Fax: +46 8 405 46 76

E-postadress: ju.birs@gov.se

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Förutom svenska godtas engelska för ifyllande av formulären i bilaga I.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

N/A

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Justitiedepartementet

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete

Centralmyndigheten

S-103 33 Stockholm

Tel.: + 46 8 405 45 00

Fax: +46 8 405 46 76

E-postadress: ju.birs@gov.se

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Det finns inga avtal eller överenskommelser som bibehålls.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

N/A

Senaste uppdatering: 30/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.