Първоначално обучение на съдии в Европейския съюз

В настоящия раздел се представя схемата за първоначално обучение на съдии в държавите — членки на ЕС: условия за влизане, цели и съдържание, продължителност и организация, крайна оценка.

Съдиите са основните гаранти за правилното прилагане на правото на Съюза на национално равнище. Те прилагат правото на Съюза служебно, осъществяват на практика принципите на предимство и пряко действие и отправят преюдициални въпроси към Съда на Европейския съюз.

Първоначалното обучение, обучението на бъдещи или новоназначени съдии следва да осигурява:

  • обучение по правната система и правната култура на ЕС, спомагащо за изграждане на практическо разбиране за ролята на правото на Съюза в националните правни системи;
  • достиженията на правото в областта на върховенството на закона;
  • информация за ролята им на европейски практикуващи юристи.

Връзки по темата

Първоначално съдебно обучение — 10 карти

Последна актуализация: 01/03/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.