Grunduddannelse af dommere i EU

I dette afsnit præsenteres grunduddannelsesordningen i EU-medlemsstaterne for dommere: adgangsbetingelser, målsætninger og indhold, længde og organisation, endelig evaluering.

Dommere er de vigtigste garanter for en korrekt anvendelse af EU-retten på nationalt plan. Dommere anvender EU-retten af egen drift, påser at princippet om EU-rettens forrang og EU-rettens direkte virkning overholdes og forelægger præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.

Grunduddannelsen, uddannelsen af kommende eller nyudnævnte dommere bør omfatte:

  • grundlaget for EU's retssystem og retskultur og bidrage til at opbygge en praktisk forståelse af EU-rettens rolle i de nationale retssystemer
  • gældende EU-ret på retsstatsområdet
  • oplysninger om deres rolle som retsvæsenets aktører i EU.

Relevante link

Grunduddannelse af retsvæsenets aktører i 10 kort

Sidste opdatering: 01/03/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.