Tiesnešu sākotnējā apmācība Eiropas Savienībā

Šajā iedaļā ir izklāstīta tiesnešu sākotnējās apmācības shēma ES dalībvalstīs: dalības nosacījumi, mērķi un būtība, ilgums un organizācija, galīgais novērtējums.

Tiesneši ir galvenie garanti tam, ka ES tiesību akti tiek pareizi piemēroti valsts līmenī. Tiesneši piemēro Savienības tiesību aktus ex officio, praksē īsteno Savienības tiesību aktu prioritātes un tiešas piemērojamības principu un iesniedz prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesā.

Sākotnējai apmācībai, topošo vai jauniecelto tiesnešu apmācībai būtu jānodrošina:

  • pamatzināšanas par ES tiesību sistēmu un tiesību kultūru, palīdzot veidot praktisku izpratni par ES tiesību nozīmi valstu tiesību sistēmās,
  • par tiesiskuma acquis,
  • kā arī informācija par viņu kā Eiropas tieslietās praktizējošu speciālistu lomu.

Noderīgas saites

Sākotnējā tiesiskā apmācība – 10 informatīvas grafikas

Lapa atjaunināta: 01/03/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.