Počiatočná odborná príprava sudcov v Európskej únii

V tomto oddiele sa uvádza schéma počiatočnej odbornej prípravy sudcov v členských štátoch EÚ: podmienky vstupu, ciele a obsah, dĺžka a organizácia, záverečné hodnotenie.

Sudcovia sú hlavnými garantmi správneho uplatňovania práva EÚ na vnútroštátnej úrovni. Uplatňujú právo EÚ ex offo, zavádzajú do praxe zásady prednosti a priameho účinku a predkladajú Súdnemu dvoru Európskej únie prejudiciálne otázky.

Počiatočná odborná príprava budúcich alebo novovymenovaných sudcov by mala poskytnúť:

  • základné znalosti o právnom systéme a právnej kultúre EÚ, nápomocné pri budovaní praktického porozumenia úlohe práva EÚ vo vnútroštátnych právnych systémoch
  • acquis v oblasti právneho štátu
  • informácie o ich úlohe európskych odborníkov v oblasti justície.

Súvisiace odkazy

Počiatočná odborná justičná príprava na 10 mapách

Posledná aktualizácia: 31/10/2022

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.