Grundutbildning för domare i EU

I detta avsnitt presenteras grundutbildning för domare i EU:s medlemsstater: antagningsvillkor, mål och innehåll, längd och uppbyggnad, slutlig utvärdering.

Domarna är viktiga garanter för en korrekt tillämpning av EU-rätten på nationell nivå. De tillämpar EU-rätten på eget initiativ, omsätter principerna om företräde och direkt verkan i praktiken och begär förhandsavgöranden från EU-domstolen.

Grundutbildningen, dvs. utbildningen för blivande eller nyutnämnda domare, bör omfatta följande:

  • Grundläggande kunskaper i EU:s rättssystem och rättskultur, som bidrar till att skapa en praktisk förståelse av EU-rättens roll i de nationella rättssystemen.
  • Regelverket rörande rättsstatsprincipen.
  • Information om domarnas roll som europeiska rättstillämpare.

Länkar

Grundläggande rättsutbildning i EU-länderna

Senaste uppdatering: 01/03/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.