Prokuröride põhikoolitus Euroopa Liidus

Käesolevas jaotises tutvustatakse prokuröride alusõppe programmi ELi liikmesriikides: vastuvõtutingimused, eesmärgid ja sisu, kestus ja korraldus, lõpphindamine.

Prokurörid on peamised ELi õiguse nõuetekohase kohaldamise tagajad riiklikul tasandil. Nad peavad tundma ELi õigustiku asjakohaseid osi ja neid kohaldama.

Tulevaste või äsja ametisse nimetatud prokuröride alusõpe (koolitus) peaks sisaldama järgmist:

  • põhiteadmised ELi õigussüsteemist ja õiguskultuurist, et aidata neil praktikas mõista ELi õiguse rolli riigisisestes õigussüsteemides,
  • õigusriigi alane õigustik,
  • teave nende rolli kohta Euroopa õiguspraktikuna.

Lingid

Õigusalane alusõpe: 10 kaarti

Viimati uuendatud: 01/03/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.