Prokuröride põhikoolitus Euroopa Liidus

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

Üldine kirjeldus

Eesti prokuröride puhul käsitletakse sisseelamiskoolitusena alustavate abiprokuröride sisseelamisprogrammi, mis tuleb läbida kõikidel ametisse nimetatud abiprokuröridel ning mis on kohustuslik. Sisseelamisprogramm on kõikidel prokuröridel individuaalne ning selleks perioodiks saavad kõik alustavad prokurörid endale mentori.

Juurdepääs põhikoolitusele

Kõikidel alustavatel prokuröridel on sisseelamisprogramm, mis kestab 4 kuud ning mis on kohustuslik.

Format and content of the initial training

Ettevalmistusprogrammi eesmärk on anda nõu, kuidas toetada ja tööalaselt juhendada prokuratuuri kui professionaalse ja avatud organisatsiooni järelkasvu.

Ettevalmistusprogrammi läbiviimisel ja juhendaja valimisel lähtutakse juhendatava varasemast töökogemusest ja taustast ning individuaalselt igast juhendatavast eraldi.

Personalitalitus korraldab ettevalmistusprogrammi alguses tutvustava programmi Riigiprokuratuuris, mille käigus tutvustatakse prokuröridele esitatavaid nõudeid ning eetikakoodeksit, järelevalveosakonna tööd (sh kaebuste lahendamine), antakse ülevaade prokuratuuri juhistest meediaga suhtlemisel, õpetatakse erinevate tööksvajalike registrite kasutamist, riigisaladuse käitlemist.

Ettevalmistusprogrammi jooksul peab juhendatav külastama järgmisi asutusi:

  • Kohalik politseiprefektuur
  • Kohalik maakohus (sh tsiviilkohus), ringkonnakohus
  • Kriminaalhooldusosakond ja ohvriabi –

Vangla, arestimaja

Võimalusel külastatakse lisaks järgmisi asutusi:

  • Riigikohus
  • Keskkriminaalpolitsei
  • Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
  • Maksu- ja Tolliamet.

Ettevalmistusprogrammi kohustuslikud valdkonnad material- ja menetlusõiguses on:

Kohtueelne menetlus

Kohtumenetlus

Kaebustele vastamine

Kõik prokurörid võivad sisseeelamisperioodi jooksul osaleda ja koolitusplaanis olevates jooksvatel koolitustel.

Termination of the initial training and qualification process

Sisseelamisprogramm on kõikdele prokuröridele kohustuslik ning selleks perioodiks määratakse alustavale abiprokurörile mentor. Sisseealmisperioodi lõpus toimub prokuröri ja mentori vahel vestlus ning programmi läbimisele annab hinnangu mentor.

Viimati uuendatud: 11/02/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.