Grundutbildning för åklagare i EU

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

Allmän beskrivning

Alla nyanställda åklagare ska genomgå en obligatorisk grundutbildning som för närvarande omfattar ca 14 veckors platsutbildning samt en del digitala utbildningar. Utbildningen är uppdelad i fyra delkurser som genomförs under en period av ca 2,5 år. Varje studiegrupp har 30 deltagare. Det är Åklagarmyndighetens Utbildningscentrum som ansvarar för grundutbildningen.

Samtliga nyanställda har minst en handledare på den lokala arbetsplatsen som ansvarar för introduktionsutbildning under de första nio månaderna. Därefter påbörjas grundutbildningen.

Tillträde till grundutbildningen

Alla nya åklagare ska genomgå den obligatoriska grundutbildningen. En åklagare behöver dock vara fast anställd för att få påbörja grundutbildningen. Fast anställd blir man efter 9-12 månader. Oavsett bakgrund, tex före detta advokat eller domare, så genomgår alla nya åklagare den obligatoriska grundutbildningen.

Grundutbildningens format och innehåll

Det övergripande syftet med åklagarväsendets grundutbildning är att varje åklagare som förordnas till kammaråklagare ska känna säkerhet och trygghet i att självständigt fullgöra åklagaruppgiften i alla de typer av mål som normalt handläggs vid en åklagarkammare.

Målsättningen för grundutbildningen är således att nyanställda åklagare under sin tid som åklagaraspiranter, assistentåklagare, extra åklagare och nyblivna kammaråklagare ska förvärva sådana kunskaper och erfarenheter som medför förmåga att handlägga samtliga förekommande ärenden som inte kräver en direkt specialistkompetens. Vidare syftar grundutbildningen till att ge nya åklagare en kunskapsmässig grund inför jourtjänstgöring.

Grundutbildningen varvas med praktiskt operativt arbete som åklagare vid en åklagarkammare. Sålunda utgörs grundutbildningen av arbetsintegrerat lärande.

Grundutbildningen är uppdelad i fyra kurser. Åklagaren går en kurs per termin. Mellan kurs tre och fyra är det uppehåll en termin. Då genomför ett urval av kursdeltagarna istället utbytet AIAKOS.

Kurs 1 är 15 dagar, kurs 2 är 20 dagar, kurs 3 är 20 dagar och kurs 4 är 15 dagar.

Varje kurs har kursledare (åklagare) som planerar och organiserar kursen och tar hand om kursdeltagarna. De flesta utbildarna är interna utbildare, seniora åklagare inom Åklagarmyndigheten. Det finns även externa utbildare, tex poliser, domare, forensiker, psykologer, journalister.

Innehållet i grundutbildningen är mycket brett då utbildningen sträcker sig över 14 veckor. Det finns ingen specifik utbildning i EU-rätt. Däremot finns det utbildning i den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter.

Slutexamen, kvalifikation och fortsatt karriär

Det finns ingen examen. Du är och arbetar som åklagare från dag 1 av din anställning. Efter ca 2 år och 9 månader får du en särskild titel, och med den ökade behörigheter och befogenheter. I slutet av kurs fyra hålls en ceremoni.

Senaste uppdatering: 14/02/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.