Juristu sākotnējā apmācība Eiropas Savienībā

Šajā sadaļā ir izklāstīta advokātu sākotnējās apmācības shēma ES dalībvalstīs: dalības nosacījumi, mērķi un būtība, ilgums un organizācija, galīgais novērtējums.

Advokātiem ir ļoti svarīga loma Savienības tiesību aktu praktiskā īstenošanā daudzos tiesvedības procesos — neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar valsts mēroga vai pārrobežu lietām, civillietām, ģimenes lietām, administratīvām lietām vai krimināllietām. Viņu pienākums ir arī risināt Savienības tiesību jautājumus konkrētās juridiskās situācijās.

Sākotnējai apmācībai, topošo vai jauniecelto advokātu apmācībai būtu jānodrošina:

  • pamatzināšanas par ES tiesību sistēmu un tiesību kultūru, palīdzot veidot praktisku izpratni par ES tiesību nozīmi valstu tiesību sistēmās,
  • par tiesiskuma acquis,
  • kā arī informācija par viņu kā Eiropas tieslietās praktizējošu speciālistu lomu.
Lapa atjaunināta: 01/03/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.