Grundutbildning för advokater i EU

I detta avsnitt presenteras grundutbildning för advokater i EU:s medlemsstater: antagningsvillkor, mål och innehåll, längd och uppbyggnad, slutlig utvärdering.

Advokater har en avgörande roll i det praktiska genomförandet av EU-rätten i många rättsliga förfaranden, oavsett om de är av nationell eller gränsöverskridande, civilrättslig, familjerättslig, administrativ eller straffrättslig karaktär. De har också till uppgift att ta upp EU-rättsliga frågor i specifika rättsliga situationer.

Grundutbildningen, dvs. utbildningen för blivande eller nyutnämnda advokater, bör omfatta följande:

  • Grundläggande kunskaper i EU:s rättssystem och rättskultur, som bidrar till att skapa en praktisk förståelse av EU-rättens roll i de nationella rättssystemen.
  • Regelverket rörande rättsstatsprincipen.
  • Information om advokaternas roll som europeiska rättstillämpare.
Senaste uppdatering: 01/03/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.