Законодателство

Информация относно правни инструменти на ЕС, които са от значение за осъществяването на трансгранична медиация.

Национално равнище

При семейноправните спорове обикновено се прилагат общите разпоредби за медиацията.

Европейско/международно равнище

Прилагането на този метод за разрешаване на конфликти е предвидено или развито в различни европейски и международни актове.

На равнище Европейски съюз:

Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси,

- Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000,

- Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.

На равнище Хагска конференция по международно частно право:

Хагска конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

Хагска конвенция от 19 октомври 1996 г. за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата,

Ръководство за добри практики в областта на медиацията PDF (984 Kb) bg по-специално в контекста на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 25 октомври 1980 г.

На равнище Съвет на Европа:

Препоръка № R (98)1 на Комитета на министрите към държавите членки относно семейната медиация, приета на 21 януари 1998 г.

Препоръка Rec (2002) 10 на Комитета на министрите към държавите членки относно медиацията по гражданскоправни въпроси.

На равнище Европейски парламент:

Изследване на Европейския парламент.

Други полезни връзки

За да намерите медиатор, специализиран в трансгранична семейна медиация, използвайте връзката: https://crossbordermediator.eu/

Последна актуализация: 02/12/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.