Právní předpisy

Informace o nástrojích práva EU, které jsou pro provádění přeshraniční mediace relevantní.

Vnitrostátní

Na rodinné spory se obvykle vztahují obecná ustanovení týkající se mediace.

Evropské/mezinárodní

Uplatňování této metody řešení sporů upravuje nebo podporuje řada evropských a mezinárodních nástrojů.

Na úrovni Evropské unie:

– Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000

Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností

V rámci Haagské konference o mezinárodním právu soukromém:

Haagská úmluva ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Haagská úmluva ze dne 19. října 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí

Pokyny pro správnou praxi v oblasti mediace PDF (847 Kb) cs zejména na základě Haagské úmluvy ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Na úrovni Rady Evropy:

Doporučení Výboru ministrů členským státům č. R (98)1 o rodinné mediaci přijaté dne 21. ledna 1998

Doporučení Výboru ministrů členským státům Rec (2002)10 o mediaci v občanských věcech

Na úrovni Evropského parlamentu:

Studie Evropského parlamentu

Další užitečné odkazy

Prostřednictvím tohoto odkazu naleznete mediátora specializovaného na přeshraniční rodinnou mediaci: https://crossbordermediator.eu/

Poslední aktualizace: 02/12/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.