Lovgivning

Oplysninger om EU-retsforskrifter, der er relevante for gennemførelsen af grænseoverskridende mægling.

På nationalt niveau

Generelle bestemmelser om mægling finder almindeligvis anvendelse på familieretlige tvister.

På Europæisk/internationalt niveau

Brugen af denne metode til bilæggelse af konflikter er fastsat i eller understøttes af en række europæiske og internationale retsforskrifter.

På EU-niveau:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område

- Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000

- Rådets forordning (EF) nr. 4/2009af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt

På Haagerkonferencen om international privatret:

-  Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser

-  Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn

-  Guide  to good practice on mediation PDF (771 Kb) en navnlig i forbindelse med Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser

På Europarådsniveau:

-  Henstilling R (98)1fra Europarådets ministerkomité til medlemsstaterne om mægling inden for familien af 21. januar 1998

-  Europårådets anbefaling n. 10/2002 til medlemsstaterne om mægling i civilretlige  sager

På Europa-Parlamentsniveau:

-  Study of the European Parliament

Andre nyttige links

Klik på følgende link for at finde en mægler, der er specialiseret i familiemægling på tværs af grænser. https://www.crossbordermediator.eu/

Sidste opdatering: 02/12/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.