Νομοθεσία

Πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που αφορούν τη διεξαγωγή της διασυνοριακής διαμεσολάβησης.

Εθνικό

Οι γενικές διατάξεις για τη διαμεσολάβηση συνήθως εφαρμόζονται σε οικογενειακές διαφορές

Ευρωπαϊκό/ Διεθνές

Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου για την επίλυση των διαφορών προβλέπεται ή ενισχύεται από διάφορες ευρωπαϊκές και διεθνείς πράξεις.

Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

- κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000

- κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής

Στο επίπεδο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο:

-  Σύμβαση της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

-  Σύμβαση της Χάγης της 19ης Οκτωβρίου 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, εκτέλεση και συνεργασία όσον αφορά τη γονική μέριμνα και μέτρα για την προστασία των παιδιών

-  Οδηγός ορθής πρακτικής για τη διαμεσολάβηση PDF (1016 Kb) el ιδίως δυνάμει της Σύμβασης της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

Στο επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης:

-  Σύσταση αριθ. R (98)1 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη για την οικογενειακή διαμεσολάβηση που εγκρίθηκε την 21η Ιανουαρίου 1998

-  Σύσταση Rec (2002) 10 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη για τη  διαμεσολάβηση σε αστικές υποθέσεις

Στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

-  Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι

Για να βρείτε διαμεσολαβητή εξειδικευμένο σε θέματα διασυνοριακής οικογενειακής διαμεσολάβησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.crossbordermediator.eu/

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/12/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.