Õiguslik kontekst

Teave piiriülese vahendamise puhul kasutatavate liidu õiguslike vahendite kohta.

Riiklik tasand

Perekonnaõiguslike vaidluste suhtes kehtivad üldjuhul vahendust reguleerivad üldsätted.

Euroopa / rahvusvaheline tasand

Vahenduse kasutamine vaidluste lahendamiseks on ette nähtud või seda propageeritakse mitme Euroopa ja rahvusvahelise tasandi instrumendiga

Euroopa Liidu tasand:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/52/EÜ, 21. mai 2008, vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades.

- Nõukogu määrus (EÜ) nr 2201/2003, 27. november 2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000

- Nõukogu määrus (EÜ) nr 4/2009, 18. detsember 2008 , kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes

Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents:

-  Haagi 25. oktoobri 1980. aasta lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvaheline konventsioon

-  Haagi 19. oktoobri 1996. aasta konventsioon vanemliku vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvuse, kohaldatava seaduse, tunnustamise, kohtuotsuste täitmise ja koostöö kohta

-  Vahenduse hea tava juhend PDF (894 Kb) et eelkõige vastavalt Haagi 25. oktoobri 1980. aasta konventsioonile rahvusvahelise lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise kohta

Euroopa Nõukogu:

-  Ministrite komitee 21. jaanuari 1998. aasta soovitus nr R (98)1 liikmesriikidele perelepituse kohta

-  Ministrite komitee soovitus Rec (2002) 10 liikmesriikidele vahenduse kohta tsiviilasjades

Euroopa Parlament:

-  Euroopa Parlamendi uuring

Veel kasulikke linke

Piiriülestele perekonnaõiguslikele vaidlustele spetsialiseerunud vahendaja leidmiseks klõpsake järgmisel lingil: https://www.crossbordermediator.eu/

Viimati uuendatud: 02/12/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.