Regulējums

Informācija par ES tiesību instrumentiem, kuri ir nozīmīgi pārrobežu mediācijas īstenošanai.

Valsts līmenī

Ģimenes strīdiem parasti piemēro vispārīgos noteikumus par mediāciju.

Eiropas/starptautiskā līmenī

Šīs konfliktu risināšanas metodes īstenošana ir paredzēta vai veicināta vairākos Eiropas un starptautiskos instrumentos.

Eiropas Savienības līmenī:

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās;

- Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr.°2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu;

- Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr.°4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās.

Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences instrumenti:

- Hāgas 1980. gada 25. oktobra konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem;

- Hāgas 1996. gada 19. oktobra konvencija par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem;

- Labas prakses rokasgrāmata PDF (846 Kb) lv par mediāciju saskaņā ar 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civilajiem aspektiem.

Eiropas Padomes līmenī:

- Ministru komitejas Ieteikums dalībvalstīm Nr. R (98)1 par ģimenes mediāciju (pieņemts 1998. gada 21. janvārī);

- Ministru komitejas Ieteikums dalībvalstīm Rec (2002) 10 par mediāciju civillietās.

Eiropas Parlamenta līmenī:

- Eiropas Parlamenta pētījums

Citas noderīgas saites

Lai atrastu mediatoru, kas specializējies mediācijā pārrobežu ģimenes lietās, atveriet saiti: https://www.crossbordermediator.eu/

Lapa atjaunināta: 02/12/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.