Wetgeving

Informatie over instrumenten van EU-recht die relevant zijn voor de toepassing van grensoverschrijdende bemiddeling/mediation.

Op nationaal niveau

De algemene bepalingen inzake mediation zijn in het algemeen van toepassing op familiegeschillen.

Op Europees/Internationaal niveau

Verscheidene Europese en internationale instrumenten voorzien in of bevorderen deze methode voor de beslechting van geschillen.

Op EU-niveau:

Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken

- Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000

- Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen

De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht:

-  Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

-  Verdrag van Den Haag van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen

-  Gids voor goede praktijken betreffende bemiddeling PDF (807 Kb) nl, met name in het kader van het Haagse Verdrag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

Op het niveau van de Raad van Europa:

-  Aanbeveling nr. R (98)1 van het Comité van Ministers
van de Raad van Europa aan de lidstaten betreffende gezinsmediation, aangenomen op 21 januari 1998

-  Aanbeveling Rec (2002)10 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa aan de lidstaten betreffende mediation in burgerlijke zaken

Op het niveau van het Europees Parlement:

-  Studie van het Europees Parlement

Andere nuttige links

Voor het vinden van een mediator die is gespecialiseerd in grensoverschrijdende gezinsbemiddeling klikt u op de volgende link: https://www.crossbordermediator.eu/

Laatste update: 02/12/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.