Prawodawstwo

Informacje na temat instrumentów prawa unijnego stanowiących podstawę wdrożenia mediacji transgranicznej

Krajowe

Przepisy ogólne z zakresu mediacji są powszechnie stosowane w przypadku sporów rodzinnych.

Europejskie / międzynarodowe

Niniejsza metoda rozwiązywania sporów została wprowadzona przez kilka aktów europejskich i międzynarodowych. Wspomniane regulacje prawne przyczyniły się również do jej rozwinięcia.

Na szczeblu Unii Europejskiej:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych

Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego:

- Konwencja haska z dnia 25 października 1980 r. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

- Konwencja haska z dnia 19 października 1996 r. o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu orzeczeń i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dziecka

- Przewodnik dobrych praktyk na temat mediacji PDF (897 Kb) pl w ramach Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Na szczeblu Rady Europy:

- Zalecenie nr R (98)1 Komitetu Ministrów skierowane do państw członkowskich na temat mediacji w sprawach rodzinnych, przyjęte dnia 21 stycznia 1998 r.

- Zalecenie Rec (2002) 10 Komitetu Ministrów skierowane do państw członkowskich na temat mediacji w sprawach cywilnych

Na szczeblu Parlamentu Europejskiego:

- Badanie Parlamentu Europejskiego

Inne przydatne linki

Aby znaleźć mediatora specjalizującego się w transgranicznej mediacji rodzinnej, należy kliknąć na link: https://www.crossbordermediator.eu/.

Ostatnia aktualizacja: 02/12/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.