Vilka regler gäller?

Information om EU-rättsliga instrument som är relevanta för gränsöverskridande medling.

Nationell nivå

Allmänna bestämmelser om medling är generellt tillämpliga på familjetvister.

Europeisk/internationell nivå

Medling som metod för att lösa tvister ingår eller stöds i flera europeiska och internationella instrument.

EU-nivå:

- Europaparlamentets och rådetsdirektiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område.

- Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.

- Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.

Haagkonferensen för internationell privaträtt:

Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn.

Haagkonventionen av den 19 oktober 1996 om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.

Vägledning om god praxis för medling PDF (837 Kb) sv, särskilt enligt Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn.

Europarådet:

Rekommendation nr R (98)1 från ministerkommittén till medlemsländerna om familjemedling, antagen den 21 januari 1998.

Rekommendation Rec. (2002) 10 från ministerkommittén till medlemsstaterna om medling i civilrättsliga frågor.

Europaparlamentet:

Studie från Europaparlamentet

Andra användbara länkar

Använd denna länk för att hitta medlare som är specialiserad på gränsöverskridande familjemedling: https://www.crossbordermediator.eu/

Senaste uppdatering: 02/12/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.