Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Австрия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

В националното законодателство са възможни различни сценарии:

а) Преместване в чужбина: Ако упражняването на родителски права е поверено на двама души, те принципно трябва да определят и местоживеенето по взаимно съгласие. Този принцип на взаимно съгласие се прилага без ограничения, т.е. също и в случай на преместване в рамките на Австрия, особено ако преместването е свързано със значителна промяна в живота на малолетното или непълнолетното дете. Освен това особено в случай на прехвърляне на местоживеенето в чужбина, родителят, който желае да се премести в чужбина, се нуждае от съгласието на другия родител или от одобрението на Съда. Съдът трябва да вземе предвид както благосъстоянието на малолетното или непълнолетното дете, така и интересите на родителите.

Ако упражняването на родителски права е предоставено само на единия от родителите с решение на Съда или по силата на споразумение, той/тя има изключителното право да определи местоживеенето в съответствие с формулировката на член 162, параграф 2 от Общия граждански кодекс на Австрия (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, „ABGB“). Следователно не се изисква съгласие в случай на преместване в рамките на Австрия.

Съгласно настоящата съдебна практика обаче при такива случаи, особено когато преместването на местоживеенето на малолетното или непълнолетното дете е важно събитие, родителят, който упражнява самостоятелно родителските права, също така трябва да информира другия родител и да вземе предвид благосъстоянието на малолетното или непълнолетното дете. Освен това промяната на местоживеенето не следва да повлияе значително на упражняването на правата от страна на другия родител. Това ограничение се отнася по-специално за преместване в чужбина.

Същото се отнася и за приемни родители с настойнически права; това обаче рядко се случва на практика, тъй като настойник обикновено остава органът за закрила на младежите (Kinder- und Jugendhilfeträger).

б) Настаняване под институционална грижа или при приемни родители: Настаняването със съгласието на притежателя(ите) на родителски или настойнически права (в общия случай родителите) трябва да е в съответствие с националните разпоредби на приложимите закони за закрила на децата и юношите и не изисква съдебна заповед. За сметка на това настаняването без съгласието на притежателя(ите) на родителски или настойнически права подлежи на съдебен контрол, като извънредна мярка съгласно член 211 от ABGB.

в) Настаняване в друга държава членка: Когато съд или компетентен орган (по смисъла на първото изречение на член 2, параграф 2 от Регламент „Брюксел IIб“) обмисля настаняването на малолетно или непълнолетно дете (т.е. лице на възраст под 18 години съгласно изречение 6 от член 2, параграф 2 от Регламент „Брюксел IIб“) в друга държава членка, той трябва първо да получи съгласието на компетентния орган в тази друга държава членка съгласно член 82, параграф 1 от Регламент „Брюксел IIб“. Настаняването се постановява или договаря след като компетентният орган на замолената държава членка е дал съгласие за настаняването (член 5 от Регламент „Брюксел IIб“). Изискването за предварително съгласие е естествена последица от гореспоменатите правни разпоредби на ЕС.

Поради това исканията за изразяване на съгласие по принцип трябва да се изпращат чрез централния орган на молещата държава членка на централния орган на замолената държава членка, в която трябва да бъде настанено малолетното или непълнолетното дете (член 82, параграф 1 от Регламент „Брюксел IIб“). За всеки отделен случай процедурата за получаване на съгласие се урежда от националното право на въпросната държава членка.

Ако не става въпрос за случай, в който не се изисква съгласие (вж. точка 3) или не са били сключени различни административни договорености (вж. точка 4), исканията за съгласие трябва да се изпращат чрез централния орган до органа за закрила на младежите (вж. точка 2).

В Австрия има девет провинции, които изпълняват функциите на органи за закрила на младежите чрез различни органи, напр. Службата на правителството на федералната провинция (Amt der Landesregierung), Общинската администрация (Magistrat), Областната администрация (Bezirkshauptmannschaft). Съгласието за трансгранично настаняване се дава от органите за закрила на младежите на района, в който ще се извърши настаняването.

Провинция

Адрес

Лице за контакт:

Бургенланд

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Бургенланд)

Abteilung 6 — Soziales und Gesundheit (Отдел 6 — Социални въпроси и здравеопазване)

Kinder- und Jugendhilfe (Закрила на младежите)

Europaplatz 1,

7000 Eisenstadt, Austria

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Каринтия

Amt der Kärntner Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Каринтия)

Abteilung 4 — Soziales und Gesundheit (Отдел 4 — Социална сигурност)

Mießtaler Straße 1

9021 Eisenstadt, Austria

abt4.kjh@ktn.gv.at

Долна Австрия

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Долна Австрия)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Група по здравни и социални въпроси)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Отдел за закрила на младежите)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

Dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Горна Австрия

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Горна Австрия)

Регионално правителство

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit (Отдел „Социални въпроси и здравеопазване“)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Отдел „Закрила на децата и младежите“)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Austria

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Залцбург

Amt der Salzburger Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Залцбург)

Kinder- und Jugendhilfe (Закрила на младежите)

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salzburg, Austria

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Щирия

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Залцбург)

Kinder- und Jugendhilfe (Закрила на младежите)

Hofgasse 12,

8010 Graz, Austria

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Тирол

Amt der Tiroler Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Тирол)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Отдел „Закрила на децата и младежите“)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck, Austria

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Форарлберг

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Форарлберг)

Fachbereich Jugend und Familie (Отдел по въпросите на младежта и семейството)

Landhaus

Römerstraße 15

6901 Bregenz, Austria

jugend.familie@vorarlberg.at

Виена

MA 11 Amt für Jugend und Familie (Служба за младежта и семейството)

Rüdengasse 11

1030 Vienna

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Процедурата по консултиране трябва да бъде адресирана до компетентния орган за закрила на младежите чрез централния орган — Федералното министерство на правосъдието. Централният орган изпраща искането на органа за закрила на младежите на провинцията, в която е планирано настаняването (вж. точка 1). Всички данни и придружаващи документи трябва да бъдат преведени на немски език.

Съгласно член 82 от Регламент „Брюксел IIб“ искането трябва да включва доклад за малолетното или непълнолетното дете и мотивите на предложението за настаняване или предоставяне на грижи, информация относно планираното финансиране и всяка друга информация, която се счита за подходяща.

Всички органи за закрила на младежите считат за подходяща следната информация:

 • данни за малолетното или непълнолетно дете, членовете на семейството (родителите, братята и сестрите) и притежателите на родителски или настойнически права;
 • причини, поради които настаняването е във висш интерес на малолетното или непълнолетно дете, напр. защото същото има специална връзка с Австрия;
 • дата на настаняване и планирана продължителност;
 • данни за институцията/приемното семейство (адрес, данни за контакт), в която/което ще бъде настанено малолетното или непълнолетно дете;
 • съгласие на институцията или приемния(те) родител(и);
 • пълни данни на компетентния орган в молещата държава членка, включително данни за контакт;
 • обвързващо съгласие за поемане на разноските от страна на молещия орган;
 • доказателство за здравно осигуряване или за съществуващо социално осигуряване;

Компетентните органи за закрила на младежите считат, че следните изисквания и информация също са от значение при даването на съгласие, но си запазват правото да изискват в отделни случаи допълнителна информация и/или документи.

Изисквания

Необходими документи

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Бургенланд)

 • Информация за възникналия проблем (цели, заключения, оценки, удостоверения, решения на съда)
 • Декларация за съгласие на притежателя(ите) на родителски или настойнически права

Amt der Kärntner Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Каринтия)

 • Пригодност на приемното семейство
 • Одобрение, изисквано съгласно законодателството в областта на имиграцията
 • Съгласие на малолетното или непълнолетното дете и на притежателя(ите) на родителски или настойнически права
 • Резюме на оказана до момента помощ при отглеждане
 • Заключения, диагнози, оценки
 • Съществуващи права за контакт
 • Всички решения на съда
 • Решение относно упражняването на родителски или настойнически права с анотация: С настаняването на … в … отговорността за грижата и отглеждането се прехвърля на институцията/приемното семейство.
 • Копие на електронната здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Долна Австрия)

 • Необходимо за благосъстоянието на малолетното или непълнолетното дете и/или в Долна Австрия пребивава референтно лице за благосъстоянието на малолетното или непълнолетното дете
 • Подходящо настаняване за полагане на грижи
 • Признаване на професионалните стандарти на Долна Австрия
 • Редовен преглед на плана за оказване на подкрепа, включително целите при оглеждането, от страна на молещата институция
 • Декларация на лице за контакт, в случай че се наложи прекратяване на мярката
 • Актуални доклади за физическо, емоционално, социално, учебно/професионално развитие
 • Актуални медицински заключения
 • Копия на основните документи на малолетното или непълнолетното дете, ЕЗОК
 • Информация за медикаментозно лечение
 • План за оказване на подкрепа, включително оказана до момента подкрепа
 • Описание на проблема, социални и психологически диагнози, поставяне на цели, продължителност на и прогноза за мярката
 • Запис от изслушването на малолетното или непълнолетното дете с оглед планираната мярка
 • Писмено съгласие на притежателя(ите) на родителски или настойнически права
 • Споразумение за начина на организиране на евентуални права на посещение

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Горна Австрия)

 • Предварително установен статут на пребиваване
 • Ясно разграничение на отговорности между молещата държава членка (вид, обхват и плащане) и замолената държава членка (надзор върху институцията)
 • Признаване на професионалните стандарти на Горна Австрия от страна на молещия орган
 • Резюме на оказана до момента помощ при отглеждане
 • Заключения, диагнози, доклади, оценки
 • Протокол от изслушването на малолетното или непълнолетното дете
 • Очертаване на правата на личен контакт на биологичните родители
 • Официално съгласие на притежателя(ите) на родителски или настойнически права
 • Решения на съда
 • Копия на основните документи на малолетното или непълнолетното дете

Amt der Salzburger Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Залцбург)

 • Съгласие от местния компетентен орган за закрила на младежите в случай на настаняване
 • Резюме на оказана до момента помощ при отглеждане
 • Медицински/психиатрични заключения, диагнози, оценки
 • Протокол от изслушването на малолетното или непълнолетното дете
 • Очертаване на правата на личен контакт на биологичните родители
 • Официално съгласие на притежателя(ите) на родителски или настойнически права
 • Решения на съда
 • Копие на електронната здравноосигурителна карта (ЕЗОК) на малолетното или непълнолетно дете

Amt der Steiermärkischen (Служба на правителството на федерална провинция Щирия)

 • Предварително установен статут на пребиваване
 • Дадено съгласие от законните настойници
 • Решения на съда
 • Медицински заключения
 • Доклад за предаване от компетентния молещ орган (историческо проследяване, текущо социално и семейно положение, описание на проблеми и ресурси, заключения и прогнози на социалния работник, постигане на цели, кратка оценка)

Amt der Tiroler Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Тирол)

 • План за оказване на подкрепа, история на случая и приложени до момента мерки
 • Всички относими доклади, психологически оценки и т.н.
 • Писмено съгласие на притежателя(ите) на родителски или настойнически права
 • Доказано съгласие на малолетното или непълнолетното дете, което е обект на грижи — освен когато изслушването изглежда неподходящо поради възрастта на малолетното или непълнолетното дете или (доказаната) степен на зрялост
 • Копие на документа за самоличност на малолетното или непълнолетното дете
 • Бъдещо положение на малолетното или непълнолетното дете при завръщане

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Форарлберг)

 • Решение относно упражняването на родителски или настойнически права с анотация: С настаняването на … в … отговорността за грижата и отглеждането се прехвърля на институцията/приемното семейство.
 • Оказана до момента подкрепа при отглеждането
 • Споразумение за план за оказване на подкрепа; Перспективи
 • Заключения/диагнози на детски и младежки психиатър и/или становища на психолог
 • Изслушване на малолетното или непълнолетното дете
 • Съгласие на притежателя(ите) на родителски или настойнически права

Magistrat der Stadt Wien (Общинска администрация на град Виена)

 • Заключения, диагнози, доклади, оценки
 • Протокол от изслушването на малолетното или непълнолетното дете
 • Одобрение, изисквано съгласно законодателството в областта на имиграцията

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Подобно на настаняването при родител (член 82, параграф 1 от Регламент „Брюксел IIб“), в Австрия не се изисква съгласие за настаняване при следните близки роднини:

 • баби и дядовци;
 • братя и сестри на родителите;
 • пълнолетни братя или сестри на малолетното или непълнолетното дете.

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Централният орган не разполага с информация за такива споразумения.

Последна актуализация: 10/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.