Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Белгия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Искането трябва да бъде отправено до белгийския централен орган. Централният орган ще препрати искането до компетентния орган на съответната белгийска общност.

Искането трябва да бъде изготвено на езика на белгийската общност по местоназначение (немски, френски или нидерландски). Молещите държави трябва да се консултират предварително с белгийския централен орган на какъв език трябва да бъде изготвено искането.

Съгласие се дава от компетентния орган на съответната белгийска общност.

Данните за контакт с белгийския централен орган са следните:

Федерално министерство на правосъдието (Service Public Fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie)

Генерална дирекция „Законодателство и основни права и свободи“ (Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux / Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden)

Служба за международно сътрудничество по гражданскоправни въпроси (Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken)

Boulevard de Waterloo 115

B-1000 Bruxelles/Brussel

Тел.: + 32 (2) 542 65 11

Електронна поща: dh1996@just.fgov.be

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Френска общност (Fédération Wallonie-Bruxelles)

 • В искането се съдържа следното:
  • самоличността на детето (фамилно име, собствено(и) име(на), дата на раждане, националност);
  • относима информация за административния статут на детето в неговата държава на произход, особено по отношение на социалните му права: здравно осигуряване на детето и семейни надбавки;
  • самоличност на носителите на родителска отговорност (фамилно име, собствено(и) име(на), дата на раждане, националност, адрес);
  • информация за (физическото или юридическото) лице, упражняващо родителските права, ако е различно от посочените по-горе;
  • информация за приемното семейство (фамилно име, собствено(и) име(на), дата на раждане, националност, адрес);
  • подробности относно предложеното настаняване: органът, отговорен за организиране на настаняването, съответното съдебно решение, подготвителните документи, изготвени от компетентната служба за подкрепа на младежи (Service d'aide à la jeunesse), планираната продължителност на настаняването и планираните последващи мерки, както и договореностите относно финансирането;
  • социален доклад (rapport social), в който се посочват основанията за настаняването, мерките, предприети досега в държавата на произход, настоящото положение, предисторията на младия човек и, когато е приложимо, информация за специфичните нужди на детето (по отношение на образование и здравеопазване (психологическа помощ, логопедична терапия и др.);
  • когато е приложимо, изложение на основанията, поради които се налага спешно настаняване в чужбина;
  • когато е приложимо, стъпките, предприети от молещата държава членка за подготовка на настаняването.
 • Срокове:

В съответствие с член 82, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. решението за предоставяне или отказ на съгласие се предава на молещия централен орган не по-късно от три месеца след получаването на искането, освен ако поради извънредни обстоятелства това е невъзможно. Това е ориентировъчен срок (délai d'ordre).

 • Процедурни въпроси:

Приложимата процедура е предвидената в член 82 от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г.

Освен в случаите, когато детето трябва да бъде настанено при един от родителите си, централният орган на молещата държава членка трябва да изпрати до белгийския централен орган искане за съгласие, което включва доклад за детето и мотивите на предложението за настаняване или предоставяне на грижи за детето във Френската общност (Fédération Wallonie-Bruxelles), информация относно планираното финансиране и всяка друга информация, която той счита за подходяща, като например очакваната продължителност на настаняването.

Искането и всички допълнителни документи трябва да бъдат придружени от превод на френски език.

Френската общност (Fédération Wallonie-Bruxelles) събира информацията или документите, необходими за обработка на искането на молещата държава членка, като надлежно отчита неговия предмет, с цел да подготви трансграничното настаняване и да улесни координацията, ако е необходимо. Проучванията, провеждани от социалните административни органи, ще им позволят впоследствие да вземат решение дали да дадат или да откажат съгласие за предложеното настаняване на детето на тяхна територия.

Решението за даване или отказ на съгласие се предава от лицето за контакт на Френската общност (Fédération Wallonie-Bruxelles) на белгийския централен орган, който взема мерки въпросът да бъде отнесен до молещата държава членка за последващи действия.

Принципно съгласие за настаняването се дава от орган. След това, когато решението за настаняване бъде постановено в чужбина, трябва да се вземе допълнително решение от местните длъжностни лица, които ще предприемат практически действия по настаняването на въпросното дете в съответното семейство или институция. Следователно, за да бъде настанено детето, трябва да бъдат получени две последователни „съгласия“.

В съответствие с член 39, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. признаването на решение по въпроси, свързани с родителската отговорност, се отказва, ако не е спазена процедурата, предвидена в член 82, както и ако решението е постановено, без да е дадена възможност на детето, което е способно да формира своите възгледите, да изрази своето мнение в съответствие с член 21, освен когато са били налице сериозни основания, които са взети под внимание, по-специално спешността на случая (член 39, параграф 2, буква б).

Замолената държава членка и молещата държава членка зачитат поверителния характер на информацията, която обменят помежду си чрез съответните си централни органи. Въпросната информация не може да бъде използвана за цели, различни от тази, за която е събрана или предадена.

Фламандска общност (Vlaamse Gemeenschap)

 • В искането се съдържа следното:
  • самоличността на детето (фамилно име, собствено(и) име(на), дата на раждане, националност);
  • относима информация за административния статут на детето в неговата държава на произход, особено по отношение на здравното осигуряване;
  • самоличността на родителите (фамилно име, собствено(и) име(на), дата на раждане, националност, адрес);
  • информация за (физическото или юридическото) лице, упражняващо родителските права, ако е различно от посочените по-горе;
  • информация за приемното семейство (фамилно име, собствено(и) име(на), дата на раждане, националност, адрес);
  • подробности относно предложеното настаняване: органът, отговорен за организиране на настаняването, съответното съдебно решение, подготвителните документи, изготвени от компетентната служба за закрила на младежите, планираната продължителност на настаняването и планираните последващи мерки, както и договорености относно финансирането/възстановяването на разходи;
  • дали досието ще бъде прехвърлено в своята цялост или ще се предоставят само насоки;
  • социален доклад, в който се посочват основанията за настаняването, мерките, предприети досега в държавата на произход, настоящото положение, предисторията на младия човек и, когато е приложимо, информация за специфичните нужди на детето (по отношение на образованието); когато е приложимо, изложение на основанията, поради които се налага спешно настаняване в чужбина.
 • Приложимите процедурни правила са следните:

Принципно съгласие за настаняването се дава от орган, който взема и решение относно финансирането на настаняването. Когато бъде взето решение за настаняване в чужбина, трябва да се вземе допълнително решение от местните длъжностни лица, които ще предприемат практически действия по настаняването на въпросното дете в съответното семейство или институция. Следователно, за да бъде настанено детето, трябва да бъдат получени две последователни „съгласия“.

Немскоезична общност (Deutschsprachige Gemeinschaft)

 • В искането се съдържа следното:
  • самоличността на детето (фамилно име, собствено(и) име(на), дата на раждане, националност);
  • относима информация за административния статут на детето в неговата държава на произход, особено по отношение на здравното осигуряване;
  • самоличността на родителите или на законния(ите) настойник(ци) (фамилно име, собствено(и) име(на), дата на раждане, националност, адрес);
  • социален доклад, в който се посочват: основанията за настаняването, мерките, предприети досега в държавата на произход, настоящото положение, доказателство, че детето е изслушано в рамките на производството в чужбина, освен ако изслушването се счита за неподходящо с оглед на възрастта или зрелостта на детето;
  • когато е приложимо, изложение на основанията, поради които се налага спешно настаняване в чужбина;
  • данните за контакт с компетентния орган в държавата на произход (име, адрес, телефонен номер);
  • данните за контакт с приемното семейство/приемната институция (име, адрес, телефонен номер);
  • подробности относно предложеното настаняване: цел на настаняването, информация относно извършена проверка на мястото на настаняване (Кога са извършили посещение службите за закрила на детето? Колко редовно планират службите за закрила на детето да извършват посещения? Ако все още не е извършено лично посещение, за кога е насрочено?), планирано място на обучение (в случай на специфични образователни потребности се изискват съответните документи, освен ако не се предвижда обучението да се осъществява в Белгия), продължителност на настаняването и планирани последващи мерки, както и информация за договореностите относно финансирането.
 • Процедурни въпроси:

Органите проверяват условията за признаване на решение за настаняване в съответствие със съответните правни основания на Немскоезичната общност на Белгия.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Не

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Не

Последна актуализация: 15/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.