Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Кипър
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Компетентният орган, който трябва да даде предварителното си одобрение преди трансграничното настаняване на дете, е службата за социално подпомагане към Министерството на социалните грижи, чиито координати за връзка са следните:

Адрес: Leoforos Prodromou 63, 2063 Strovolos, Никозия

Тел.: +357 22406602 / +357 22406655

Ел. поща: central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

Уебсайт: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Езици: гръцки и английски

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Всички искания следва да се отправят до централния орган на Република Кипър, който е Министерството на правосъдието и обществения ред.

Заедно с искането за съгласие за настаняване на дете отправящият искането орган следва да изпрати следната информация с официален превод на гръцки език:

1) Доклад за детето, съдържащ:

  • данните за самоличността на детето, неговите родители и роднини и къде се намират,
  • основанията за искането за намеса на службите за социално подпомагане и обобщение на мерките, предприети от отправящия искането орган,
  • информация за физическото, психологическото и социалното развитие на детето,
  • информация за специфичните нужди на детето, включително медицински доклад, ако детето страда от заболяване, както и всякакви специални образователни потребности,
  • мнението на детето (ако е приложимо) и на родителите,
  • информация за контактите между детето и неговите родители и роднини,

2) Причините за предлаганото настаняване или предоставяне на грижи,

3) Очакваната продължителност на настаняването,

4) Договореностите за контакти с родителите, други роднини или други лица, с които детето има близки отношения, или причините, поради които не се препоръчва такъв контакт,

5) Всеки планиран надзор над мярката,

6) Писмена декларация от физическото или юридическото лице, което упражнява родителските права върху детето, или от друг компетентен орган, които поемат всички разходи по настаняването на детето,

7) Решения на съдилища или други органи относно детето, ако има такива,

8) Всяка друга информация, която е от значение.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Няма изключение от изискването за съгласие за трансгранично настаняване, когато детето трябва да бъде настанено при близки роднини. Във всички случаи се изисква съгласие.

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Няма такива споразумения или договорености.

Последна актуализация: 20/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.