Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Чехия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Органът, компетентен да даде съгласие за настаняване на дете за целите на процедурата по Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета, е централният орган на Чешката република по смисъла на посочения регламент, т.е. Службата за международна правна закрила на децата (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí) съгласно член 35 (2), буква к) от изменения Закон № 359/1999 за социалната и правната закрила на децата.

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Ако е информирана за дете и е помолена да даде становище, Службата винаги разглежда семейната история в Чешката република, за да установи дали в Чешката република има роднини или лица, близки на детето, които могат и желаят да се грижат за него, и ги оценява чрез органа, отговарящ за социалната и правната закрила на децата. Когато няма роднини или близки лица, се разглежда и възможността детето да бъде настанено при приемни родители (или, в краен случай, в социална институция). Когато детето може да бъде настанено по подходящ начин в Чешката република, Службата уведомява молещия орган (съда, централния орган, чуждестранния орган, отговарящ за социалната и правната закрила на децата и др.), както и посолството (когато е целесъобразно), и предлага решение. В административните производства Службата дава съгласието си за конкретно настаняване на дете.

Когато чуждестранен орган вземе решение за настаняването на дете в Чешката република, е необходимо да се постигне съгласие относно прехвърлянето и транспортирането на детето. Когато детето не може да бъде отведено от настоящите си настойници или взето от бъдещите му настойници в чужбина, е възможно транспортът на детето да бъде организиран в сътрудничество с посолството и чешкия орган, отговарящ за социалната и правната закрила на децата (прилагане на член 36 от Закон № 359/1999 за социалната и правната закрила на децата, както е изменен).

Процесът на прехвърляне, който създава най-малко разходи за детето, както и режимът на аклиматизация, трябва да бъдат обсъдени при преговорите с чуждестранния партньор (централния орган, чуждестранния орган, отговарящ за социалната и правната закрила на децата, чуждестранния приемен родител или роднината, от когото се прехвърля детето). Начинът на прехвърляне на детето се обсъжда предварително от Службата с компетентния чуждестранен орган.

Детето трябва да притежава документ за пътуване (паспорт или временен документ за пътуване) и, когато е възможно, удостоверение за раждане (ако е родено в държава, различна от Чешката република), съдебното решение, включително удостоверението, посочено в член 36 от Регламент „Брюксел II“, или друг документ, удостоверяващ възможността за признаване на съдебното решение, медицинска документация, включително ваксинационна карта и застрахователна карта, както и удостоверение за посещаване на училище.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Не.

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Не.

Последна актуализация: 11/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.