Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Естония
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Съвет за социално осигуряване — info@sotsiaalkindlustusamet.ee

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Съгласието се получава чрез подаване на искане до Съвета за социално осигуряване, и по-специално чрез предоставяне на следната информация и документи:

 1. име, дата на раждане, гражданство и майчин език на детето;
 2. оценка на всички нужди от помощ, от които има нужда детето, включително информация за физическото, здравословното, психологическото, емоционалното, когнитивното, образователното и икономическото състояние на детето;
 3. обстоятелствата, довели до настаняването, и причините за настаняването в Естония;
 4. очакваната продължителност на настаняването;
 5. резюме на мнението на детето или, когато становището на детето не е било взето, изложение на причините, поради които това не е направено;
 6. информация за текущи производства по отношение на детето;
 7. информация за законния представител на детето, което ще бъде настанено;
 8. име, дата на раждане, гражданство и майчин език на лицето, при което детето ще бъде настанено, и данни за контакт с него;
 9. преглед на мерките за социално подпомагане, от които детето ще се нуждае след настаняването му в Естония;
 10. преглед на начина, по който са уредени контактите на детето с неговите родители и други роднини или с други близки до него лица;
 11. информация относно финансирането на настаняването на детето;
 12. съдебни решения относно родителската отговорност по отношение на детето, което ще бъде настанено;
 13. друга съответна документация.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Няма отделно решение. Ако детето трябва да бъде настанено при близък роднина, социалните му нужди и нуждите, свързани с настаняването, все пак трябва да бъдат оценени и обосновани в този контекст. Не се изисква съгласие за настаняването на дете при другия родител, ако този родител има право на упражняване на родителски права.

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Не и на този етап.

Последна актуализация: 22/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.