Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Финландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Във Финландия съгласието за настаняването на дете съгласно член 82 от Регламент (ЕС) 2019/1111 се дава от социалните служби в окръга, в който трябва да бъде настанено детето. Ако в искането не е посочено място, се дава съгласие от от социалните служби в окръга, определен в съответствие с член 17 от Закона за благосъстоянието на децата (417/2007) — с други думи, местоположението на общината, в която детето или неговите родители последно са пребивавали. Ако детето или родителите на детето не са пребивавали в нито една община във Финландия, правомощията за вземане на решения принадлежат на органите на град Хелзинки.

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Процедурата на одобрение не е предмет на специални правила. Информацията, предвидена в член 82, параграф 1 от Регламента, е от съществено значение, за да може социалните служби в дадения окръг да организират услугите, засягащи детето, да подкрепят неговите нужди и да наблюдават настаняването му. Окръжните социални служби регистрират децата, настанени на тяхна територия. Дете, настанено във Финландия, има специални права, като например правото на подходящо лечение и висококачествени приемни грижи.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Във Финландия се изисква предварително съгласие за всички настанявания съгласно член 82 от Регламента.

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Не.

Последна актуализация: 19/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.