Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Франция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Отделът по европейски и международни въпроси към Дирекция „Закрила на младежта и правосъдие за малолетни и непълнолетни“ (DPJJ) отговаря за заявленията за настаняване във Франция и за даването на съгласие.

Заявленията могат да се изпращат по пощата на адрес: 13 Place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01, или по електронна поща на адрес: saei.dpjj@justice.gouv.fr.

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Компетентният централен орган на молещата държава трябва да подаде заявление за одобрение до отдела по европейски и международни въпроси към Министерството на правосъдието (SAEI).

Заявлението трябва да съдържа следната информация, придружена от превод на френски език:

 • пълно гражданско състояние на детето (с копие на документа за гражданско състояние);
 • резюме на личното и семейното положение на детето (решения на съдебните органи и доклади и бележки от службите за социално подпомагане);
 • изложение на причините за предложеното настаняване, като се вземат предвид висшите интереси на детето;
 • самоличност и координати за връзка на лицата, които упражняват родителска отговорност, и документ с тяхното съгласие за осъществяване на настаняването;
 • съгласие на малолетното или непълнолетното лице с предложеното настаняване (копие на протокола за съдебното заседание или на материалите от съдебното заседание, ако такова е било проведено);
 • резюме на стъпките, предприети за подготовка на настаняването;
 • одобрение на институцията или приемното семейство;
 • условията за настаняването (продължителност, местоположение, определяне на приемащото лице, организация на правата за кореспонденция, разходки, посещения и престой);
 • организиране на последващите действия във връзка с настаняването и справянето с потенциални инциденти;
 • финансиране на настаняването.

След получаването на тази информация SAEI предприема следните стъпки:

 • в случай на искане за настаняване въз основа на съдебно решение той се консултира с прокурора, който ще отнесе въпроса до компетентния съдия от детския съд за становище;
 • в случай на планирано настаняване под институционална грижа той проверява разрешението, издадено от департаменталния съвет на институцията за продължителността на настаняването;
 • в случай на планирано настаняване в одобрено приемно семейство той проверява валидността на одобрението в съответния департаментален съвет;
 • в случай на настаняване при член на семейството информацията за лицата, живеещи в дома на члена на семейството, се предава на ръководителя на съответния департаментален съвет. Ако предоставената информация е достатъчна, се извършва проверка в съответното звено за докладване на инциденти. В противен случай в рамките на определен срок SAEI подава искане за оценка до департаменталния съвет.

След получаване на искането SAEI издава решение за одобрение или неодобрение в срок, не по-дълъг от три месеца.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Франция не е уведомила Комисията за категориите близки роднини, освен родителите, за които не се изисква одобрение.

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Понастоящем Франция не прилага споразумения или договорености за опростяване на процедурата за подаване на заявления за трансгранично настаняване.

Последна актуализация: 16/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.