Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Гърция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Органът, компетентен да получава искания от държавите — членки на ЕС, за настаняване на дете в институция, център за закрила на детето или приемно семейство в Гърция, е отделът помеждународно частно право(Tmíma Idiotikoú Dikaíou) към Министерството на правосъдието (Ypourgeío Dikaiosýnis), който е определен за централен орган. Молбите за настаняване на деца в Гърция се одобряват от прокурора на Отделението за непълнолетни към Атинската прокуратура и неговия заместник.

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Заедно с искането за разрешаване на настаняването на дете молещият орган трябва да изпрати на гръцкия централен орган следната информация с официален превод на гръцки език. Тя включва:

а) собственото име, фамилното име и гражданството на родителя, датата, мястото на раждане и местопребиваването на детето, както и социалноосигурителния номер, ако има такъв;

б) името, датата, мястото на раждане и местопребиваването на лицето, упражняващо родителските права или родителска отговорност върху детето, неговия телефонен номер и адрес на електронна поща, социалноосигурителния номер, ако има такъв, и съгласието му за настаняването. Ако не е приложена декларация за съгласие, трябва да се посочи причината, поради която тя не се изисква;

в) удостоверение или друг равностоен документ, издаден от компетентния орган, удостоверяващ статуса на детето по отношение на досието му за съдимост. При липса на такова удостоверение или друг равностоен документ следва да се представи удостоверение от компетентен орган;

г) подробен доклад относно състоянието и личността на детето, необходимостта и причините за настаняването и предложената продължителност на настаняването (начална и крайна дата), изготвен от социален работник или отговорник за непълнолетно лице или друго длъжностно лице от отговорния орган по последното местопребиваване или престой на детето преди настаняването;

д) удостоверение за здравна осигуровка на детето (iatrofamakeftiki), издадено от обществена социалноосигурителна институция, и удостоверение за здравословното състояние на детето, издадено през последните три месеца преди изпращането на детето, в което се посочва по-специално ваксинационният му статус, всяко фармацевтично лечение, всяка заразна болест и всяка предишна хоспитализация по каквато и да е причина;

е) предложения за лични отношения на детето с родители или други роднини и пълни данни за тях;

ж) пълна документация от компетентния орган по последното място на пребиваване на детето във връзка със специални образователни потребности, ако има такива;

з) писмена декларация от физическото или юридическото лице, което упражнява родителските права върху детето, или от друг компетентен орган, която се ангажира да покрие всички разходи за настаняване и издръжка на детето. Тази декларация трябва да представлява изрично признаване на задължението и да съдържа пълните данни на декларатора, неговия домашен адрес и данъчен идентификационен номер или социалноосигурителен номер, ако такива са предвидени в съответното законодателство на държавата членка, в която молещото лице има местоживеене, или, в случай на юридическо лице, неговото седалище;

и) решения на съдилища или други органи, отнасящи се до детето, ако има такива;

й) ако се предлага настаняване в определено приемно семейство, трябва да се посочат данните за пълната самоличност и адресът на пълнолетните му членове и техните данъчни или социалноосигурителни номера, ако има такива.

Гръцкият централен орган е отговорен за уведомяването на молещия орган, ако има недостатъци в горепосочените документи и данни. След това искането за одобрение на настаняването и придружаващите документи трябва да бъдат изпратени на прокурора на Отделението за непълнолетни лица към Прокуратурата на Атина. Прокурорът назначава надзорно лице от Службата за надзор на малолетните и непълнолетните лица в Атина, което събира информация относно наличието, по целесъобразност, на институции или структури за закрила на детето и дали те имат необходимите оторизации и са под контрола на гръцките органи. Докладът, който надзорното лице представя на прокурора на Отделението за непълнолетни лица, трябва да включва, в допълнение към горепосочената информация, предложение за най-подходящата институция или структура за закрила на детето за настаняването на съответното дете. Подобен доклад се представя от надзорното лице в случаите, когато искането на чуждестранния орган се отнася до настаняването на дете в приемно семейство в Гърция.

Прокурорът към Отделението за непълнолетни на Прокуратурата на Атинския първоинстанционен съд одобрява или отхвърля искането за настаняване на дете в срок от два месеца от подаването на искането и придружаващите документи от отдела по международно частно право към Министерството на правосъдието.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Няма изключение от изискването за съгласие за трансгранично настаняване, когато детето трябва да бъде настанено при близки роднини.

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Няма такива споразумения.

Последна актуализация: 11/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.