Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Унгария
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Органът по настойничество и попечителство, компетентен по мястото на пребиваване на бъдещия настойник/попечител в Унгария, решава въз основа на предварително проучване дали може да се даде съгласие за назначаването на въпросното лице за настойник/попечител.

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

За настаняването на дете с обичайно местопребиваване в чужбина при настойник/попечител в Унгария компетентният по мястото на пребиваване на бъдещия настойник или попечител орган по настойничество и попечителство проверява, по искане на Министерството на вътрешните работи (Belügyminisztérium) след запитване от централния орган по настойничество и попечителство на молещата чужда държава, дали може да се даде съгласие за назначаването на въпросното лице за настойник/попечител.

По искане на Министерството на вътрешните работи в качеството му на централен орган на Унгария органът по настойничество и попечителство предприема посочените в закона мерки, за да оцени пригодността на бъдещия настойник/попечител. Органът извършва цялостна проверка на местопребиваването на бъдещия настойник/попечител или получава резултатите от такава проверка. Проверява дали въпросното лице има законно право да изпълнява функциите на настойник/попечител. Въз основа на оценка на доходите на бъдещия настойник/попечител органът определя дали грижите за детето в Унгария налагат голяма тежест върху социалните служби. Ако е необходимо, той иска информация от семейството и службите за закрила на детето относно всяка особеност на родителските умения на въпросното лице, която би направила непрепоръчително назначаването му за настойник/попечител. Органът по настойничество и попечителство провежда събеседване с настойника/попечителя във връзка с бъдещите му планове и, когато е уместно, преценява дали детето ще има достъп до образование в детска градина и училище. Ако детето се настанява при роднини, се препоръчва също така да се оцени тяхната връзка с детето и дали този роднина е полагал грижи за детето преди това. Органът по настойничество и попечителство използва горепосочената информация, за да реши дали може да се даде съгласие. След като бъде взето, решението за даване на съгласие се препраща на чуждестранния централен орган със съдействието на унгарския централен орган.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Тъй като Унгария не е направила декларация по член 82, параграф 2 от регламента, винаги се изисква съгласие за настаняване на дете в Унгария, когато детето не се настанява при родителя.

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Не.

Последна актуализация: 15/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.