Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Люксембург
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой орган трябва да се извърши допитване и кой орган трябва да даде съгласие преди трансграничното настаняване на дете на ваша територия?

Централният орган, определен съгласно член 103 от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г., е и компетентният орган за предварително одобрение на настаняването на дете в Люксембург:

Държавен прокурор (Procureur Général d’Etat)

Cité judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Люксембург

Телефон: (+352) 47 59 81 – 2335

Факс: (+352) 47 05 50

Електронна поща: parquet.general@justice.etat.lu

2 Моля, опишете накратко процедурата на допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и други важни подробности) за трансгранично настаняване на деца на ваша територия.

Прилага се процедурата, предвидена в член 82 от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г.

Централният орган на молещата държава членка трябва да предаде на люксембургския централен орган искане за съгласие, което включва доклад за детето, заедно с причините за предложеното настаняване в Люксембург, както и всяка друга информация, която счита за уместна, като например очакваната продължителност на настаняването.

Искането и всички допълнителни документи трябва да бъдат придружени от превод на френски, немски или английски език.

3 Вашата държава членка решила ли е, че не се изисква съгласие за трансгранично настаняване на деца на ваша територия, когато детето ще бъде настанено при определени категории близки роднини? Ако отговорът е „да“, какви са категориите близки роднини?

Не.

При прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1111 същата система се прилага и по отношение на настаняването на дете в Люксембург в приемно семейство (family d’accueil) или в дома на надеждно лице ( personne digne de confiance) и изисква предварителна консултация и одобрение от люксембургския централен орган.

4 Вашата държава членка въвела ли е споразумения или договорености за опростяване на процедурата на допитване за получаване на съгласие за трансгранично настаняване на деца?

Не.

Последна актуализация: 11/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.